525203ENGINEERING DYNAMICS
พลศาสตร์วิศวกรรม
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเครื่องกล
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 530201
รายวิชาต่อเนื่อง:521311, 521313, 521334, 521341, 525305, 525307, 525479, 535314, 535460, 535463, 536201, 536302, 536311, 537302, 537467, 537468, 540306
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2560 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ10:00-12:00B4101BC3002919W    
  พฤหัสบดี17:00-19:00B2102BC      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.เอกรงค์ สุขจิต


สอบกลางภาค: 18 ม.ค. 2561 เวลา 17:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B1208 18 ม.ค. 2561 เวลา 17:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B2101 18 ม.ค. 2561 เวลา 17:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B2102
สอบประจำภาค: 5 มี.ค. 2561 เวลา 16:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B1209
5 มี.ค. 2561 เวลา 16:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B2102
5 มี.ค. 2561 เวลา 16:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B2103
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.