530211MECHANICS OF MATERIALS I
กลศาสตร์วัสดุ 1
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 530201
รายวิชาต่อเนื่อง:521312, 521322, 521327, 521353, 521444, 525210, 525304, 525340, 525341, 525364, 525457, 525458, 530212, 530312, 530312, 530313, 530314, 530321, 530416, 531302, 531314, 531405, 533368, 535313, 535465, 535466, 536301, 536340, 536427, 537306, 537315, 537450, 538301, 538303, 538316, 540302, 540416
รายวิชาเทียบเท่า:ENG30 2002, 530211
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-10:00B3102BC3163115W    
  พฤหัสบดี08:00-10:00B3102BC      
อาจารย์: ศาสตราจารย์ ดร.อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี301-296-5
สอบกลางภาค: 27 เม.ย. 2563 เวลา 17:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง N
สอบประจำภาค: 10 ก.ค. 2563 เวลา 16:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B1119
10 ก.ค. 2563 เวลา 16:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B1121
10 ก.ค. 2563 เวลา 16:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B1209
10 ก.ค. 2563 เวลา 16:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B1210
10 ก.ค. 2563 เวลา 16:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B1211
10 ก.ค. 2563 เวลา 16:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B1212
10 ก.ค. 2563 เวลา 16:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B1213
10 ก.ค. 2563 เวลา 16:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B1214
  02 จันทร์08:00-10:00B2102BC300200100W    
  พุธ08:00-10:00B2101BC      
อาจารย์: ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข
สอบกลางภาค: 27 เม.ย. 2563 เวลา 17:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง N
สอบประจำภาค: 10 ก.ค. 2563 เวลา 16:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B1119
10 ก.ค. 2563 เวลา 16:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B1121
10 ก.ค. 2563 เวลา 16:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B1209
10 ก.ค. 2563 เวลา 16:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B1210
10 ก.ค. 2563 เวลา 16:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B1211
10 ก.ค. 2563 เวลา 16:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B1212
10 ก.ค. 2563 เวลา 16:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B1213
10 ก.ค. 2563 เวลา 16:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B1214
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.