530201ENGINEERING STATICS
สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 105101 หรือ
105101 หรือ
105101 หรือ
SCI05 1001
รายวิชาต่อเนื่อง:521325, 525203, 525460, 530211, 530231, 533379, 535204, 535205, 535206, ENG30 2002
รายวิชาเทียบเท่า:530201, ENG30 2001
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 ศุกร์10:00-12:00B2103BC30021882W    
  อังคาร10:00-12:00B3102BC      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ
สอบกลางภาค: 17 พ.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1208 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
17 พ.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1209 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
17 พ.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1210 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
17 พ.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1211 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
17 พ.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1212 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
17 พ.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1213 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 27 มิ.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1207 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
27 มิ.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1208 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
27 มิ.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1209 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
27 มิ.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1210 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
27 มิ.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1211 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
27 มิ.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1212 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
  02 พุธ10:00-12:00B3102BC30026832W    
  จันทร์10:00-12:00B3102BC      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียาพร โกษา
สอบกลางภาค: 17 พ.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1208 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
17 พ.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1209 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
17 พ.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1210 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
17 พ.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1211 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
17 พ.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1212 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
17 พ.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1213 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 27 มิ.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1207 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
27 มิ.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1208 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
27 มิ.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1209 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
27 มิ.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1210 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
27 มิ.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1211 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
27 มิ.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1212 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.