202291MODERN MANAGEMENT
การจัดการสมัยใหม่
สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ13:00-15:00B2101BC2982953M    
อาจารย์: อาจารย์รัชฎาพร วิสุทธากร


สอบกลางภาค: 18 พ.ค. 2561 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA) 18 พ.ค. 2561 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5201 18 พ.ค. 2561 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5202
สอบประจำภาค: 2 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1113
2 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1114
2 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B2101
2 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B2102
หมายเหตุ: เรียนเพิ่มเติมทุกวันพุธ เวลา 15.00-16.00 น. ห้อง B2101 ให้ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรก่อนลงทะเบียน (ก่อนปี 2560)
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.