109201BIOCHEMISTRY
ชีวเคมี
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, ชีวเคมี
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 102105 และ 104101 หรือ
102220 หรือ
102121 หรือ
104171
รายวิชาต่อเนื่อง:108711, 108711, 109204, CO 109204, 114205, 302414, 302613, 302613, 302754, 303311, 303312, 304312, 304312, 305221, 305322, 305521, 312318, 313321, 314329, 315221, 315322, 322315, 323321, 323323, 325222, 325321, 332315, 333321, 335221, 335222, 335321, 617441, 802307, SCI09 2204
รายวิชาเทียบเท่า:SCI09 2201, 109201
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2561
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.