109201BIOCHEMISTRY
ชีวเคมี
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, ชีวเคมี
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 102105 และ 104101 หรือ
102220 หรือ
102121 หรือ
104171
รายวิชาต่อเนื่อง:108711, 108711, 109204, CO 109204, 114205, 302414, 302613, 302613, 302754, 303311, 303312, 304312, 304312, 305221, 305322, 305521, 312318, 313321, 314329, 315221, 315322, 322315, 323321, 323323, 325222, 325321, 332315, 333321, 335221, 335222, 335321, 617441, 802307, SCI09 2204
รายวิชาเทียบเท่า:SCI09 2201, 109201
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:00-12:00B3102BC300173127W    
  พุธ10:00-12:00B3102BC      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ เทคนิคการแพทย์หญิง ดร.จารุวรรณ ศิริเทพทวี
อาจารย์ ดร.เศกสิทธิ์ ชำนาญศิลป์
Professor Dr.James Ketudat-Cairns


สอบกลางภาค: 21 ก.ย. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1113 21 ก.ย. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1131 21 ก.ย. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B2101
สอบประจำภาค: 6 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1202
6 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1207
6 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B2101
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.