617315NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
โภชนาการสาธารณสุข
สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์, อนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร17:00-19:00F9131F9C25023416W    
อาจารย์: อาจารย์นลิน สิทธิธูรณ์สอบกลางภาค: 12 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร B ห้อง B1202 12 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร B ห้อง B1203 12 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร B ห้อง B1205 12 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร B ห้อง B3104
สอบประจำภาค: 2 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1135
2 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1138
2 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1139
2 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B3104
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.