425204FLUID MECHANICS I
กลศาสตร์ของไหล 1
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเครื่องกล
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 105101 หรือ
105101 หรือ
105101
รายวิชาต่อเนื่อง:306331, 306353, 306461, 306461, 402659, 421331, 421332, 421333, 421364, 421371, 421372, 421417, 421436, 421445, 421466, 424711, 424712, 425301, 425302, 425310, 425340, 425453, 425454, 425457, 431317, 432311, 432314, 432314, 432323, 434353, CO 434353, 434381, 434426, 435340, 435340, 435340, 435340, 436310, 437301, 437302, 437311, 437312, 437340, 503414, 505354, 505355
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2559 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 ไม่มีข้อมูล000M   CLOSED 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ไม่มีนศ.ลงทะเบียนปิดรายวิชา
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.