618348INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หน่วยกิต3 (1-6-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 618342
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2560 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 พุธ09:00-10:00F9418F9C47443W    
  พุธ10:00-12:00F9418F9L      
  พุธ13:00-17:00F9418F9L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา มีวาสนา
สอบกลางภาค: 17 ม.ค. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1203 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
17 ม.ค. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B3104 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 26 ก.พ. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1204 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
26 ก.พ. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1206 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
26 ก.พ. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1214 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
  02 พฤหัสบดี09:00-10:00F9418F9C47461W    
  พฤหัสบดี10:00-12:00F9418F9L      
  พฤหัสบดี13:00-17:00F9418F9L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา มีวาสนา
สอบกลางภาค: 17 ม.ค. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1203 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
17 ม.ค. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B3104 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 26 ก.พ. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1204 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
26 ก.พ. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1206 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
26 ก.พ. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1214 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
  03 ศุกร์09:00-10:00F9418F9C49481W    
  ศุกร์10:00-12:00F9418F9L      
  ศุกร์13:00-17:00F9418F9L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา มีวาสนา
สอบกลางภาค: 17 ม.ค. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1203 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
17 ม.ค. 2561 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B3104 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 26 ก.พ. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1204 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
26 ก.พ. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1206 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
26 ก.พ. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1214 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.