617323ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์, อนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต4 (3-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 พุธ13:00-16:00F12F12L35350M    
  อังคาร13:00-16:00F9131F9C      
อาจารย์: อาจารย์นลิน สิทธิธูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา รองจะโปะ
สอบกลางภาค: 26 ธ.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1127 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
26 ธ.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1215 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 11 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1127 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
11 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B2102 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
  02 พุธ13:00-16:00F12F12L39381M    
  อังคาร13:00-16:00F9131F9C      
อาจารย์: อาจารย์นลิน สิทธิธูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา รองจะโปะ
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี36-36-0
สอบกลางภาค: 26 ธ.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1127 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
26 ธ.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1215 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 11 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1127 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
11 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B2102 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
  03 อังคาร13:00-16:00F9131F9C35314M    
  ศุกร์13:00-16:00F12F12L      
อาจารย์: อาจารย์นลิน สิทธิธูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา รองจะโปะ
สอบกลางภาค: 26 ธ.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1127 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
26 ธ.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1215 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 11 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1127 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
11 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B2102 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
  04 อังคาร13:00-16:00F9131F9C35278M    
  ศุกร์13:00-16:00F12F12L      
อาจารย์: อาจารย์นลิน สิทธิธูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา รองจะโปะ
สอบกลางภาค: 26 ธ.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1127 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
26 ธ.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1215 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 11 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1127 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
11 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B2102 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.