104101PRINCIPLES OF BIOLOGY I
หลักชีววิทยา 1
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, ชีววิทยา
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:102201, 104102, CO 104102, 104103, 104103, 104105, 104108(#), 104201, 104203, 104325, 104325, 104326, 104327, 104351, 104352, 104361, 104600, 105465, 108201, 108205, 109201, 109203, 110101, 110206, 301112, 301222, 302343, 312251, 503205, SCI04 1002, CO SCI04 1002, SCI04 1003, SCI04 1008, SCI04 2003, SCI08 2001, SCI08 2003, SCI09 1203, SCI09 2201, SCI15 1101
รายวิชาเทียบเท่า:SCI04 1001, 104101
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์10:00-12:00B5101B2C600287313W    
  พุธ10:00-12:00B5101B2C      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล แม้นศิริ
อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ชุมเขียว
สอบกลางภาค: 20 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1114 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
20 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1121 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
20 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1123 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
20 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนAแถวA) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
20 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนBแถวA) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
20 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนCแถวA) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
20 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนDแถวA) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 1 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1121 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
1 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1122(Active_L) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
1 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1123 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
1 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนAแถวA) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
1 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนBแถวA) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
1 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนCแถวA) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
1 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนDแถวA) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
  02 จันทร์15:00-17:00B2102BC30020298W    
  พุธ15:00-17:00B2102BC      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล แม้นศิริ
อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ชุมเขียว
สอบกลางภาค: 20 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1114 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
20 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1117 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
20 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1119 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
20 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1121 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
20 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1123 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
20 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนAแถวA) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
20 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนDแถวA) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 1 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1117 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
1 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1119 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
1 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1121 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
1 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1122(Active_L) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
1 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1123 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
1 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนAแถวA) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
1 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนDแถวA) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
  03 จันทร์10:00-12:00B1137BC45639W    
  พุธ10:00-12:00B1137BC      
อาจารย์: Dr.Colin Thomas Strine
อาจารย์ ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล แม้นศิริ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: FOR INTERNATIONAL PROGRAM
Course Description
หลักเกณฑ์ทางชีววิทยา การจัดระบบโครงสร้างของ สิ่งมีชีวิต พลังงานกับชีวิต หลักการถ่ายทอด กรรมพันธุ์ อณูพันธุศาสตร์ เทคโนโลยีดีเอ็นเอ วิวัฒนาการโครงสร้างระบบนิเวศน์ พฤติกรรม และการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.