102105ORGANIC CHEMISTRY
เคมีอินทรีย์
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, เคมี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 102103 หรือ
102111 หรือ
102101 หรือ
102113 หรือ
102115 หรือ
102101 หรือ
102103 หรือ
559104 หรือ
SCI02 1111 หรือ
SCI02 1113 หรือ
SCI02 1115
รายวิชาต่อเนื่อง:CO 102106, 102106, 102201, 109201, 109201, 109202, 109202, 109209, 109210, 301251, 301253, 305231, 305331, 305331, 315231, 335474, 507201, SCI02 1106, CO SCI02 1106, SCI02 1106, CO SCI02 1106, SCI09 2201, SCI09 2209
รายวิชาเทียบเท่า:102105, 428201, SCI02 1105
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 พุธ10:00-12:00B5101B2C600464136W    
  ศุกร์08:00-09:00B5101B2C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร แม่นยำ
สอบกลางภาค: 30 เม.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง N (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 7 ก.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1214 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
7 ก.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1215 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
7 ก.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B3101 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
7 ก.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B3102 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
7 ก.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B3103 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
  02 พุธ10:00-12:00B1137BC15114W    
  ศุกร์08:00-09:00B1137BC      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Rung Yi Lai
สอบกลางภาค: 30 เม.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง N (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 7 ก.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1215 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: FOR INTERNATIONAL PROGRAM
Course Description
หลักการและทฤษฏีทั่วไปของสารอินทรีย์ ไฮโดรคาร์บอน สารปิโตรเคมี สารอินทรีย์ แฮไลด์ แอลกอฮอล์ แอลดีไฮด์และคีโทน กรดคาร์บอกซิลิก และเอมีน สเตริโอไอโซเมอร์ซึมหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.