533351INDUSTRIAL CONTROL
การควบคุมทางอุตสาหกรรม
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต2 (1-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 529291
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์10:00-11:00B1203BC301911W    
  จันทร์13:00-16:00F11F11C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรา สมัตถภาพงศ์
อาจารย์รชนีกร พลปัถพี
อาจารย์ ดร.นฤชา ตนัยอัชฌาวุฒ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
  02 จันทร์10:00-11:00B1203BC32320W    
  พฤหัสบดี09:00-12:00F11F11C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรา สมัตถภาพงศ์
อาจารย์รชนีกร พลปัถพี
อาจารย์ ดร.นฤชา ตนัยอัชฌาวุฒ
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี31-30-1
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
  03 จันทร์10:00-11:00B1203BC35350W    
  พฤหัสบดี13:00-16:00F11F11C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรา สมัตถภาพงศ์
อาจารย์รชนีกร พลปัถพี
อาจารย์ ดร.นฤชา ตนัยอัชฌาวุฒ
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี31-30-1
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.