551262ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
หน่วยกิต8 (4-9-17)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 551153 หรือ
103101 หรือ
103101 หรือ
SCI03 1001
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 เสาร์08:00-21:00B2101BC54504M    
  พุธ17:00-21:00F11F11C      
  ศุกร์17:00-21:00F11F11C      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ เผ่าละออ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน ลีตน
นายประพันธ์ คัทวี
นางสาวธัญลักษณ์ อันดี
นายณัฐวุฒิ สมพงษ์
นายพลรัตน์ เบาสูงเนิน
นายอภิวัฒน์ อัศวเมฆิน
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ) ม.6 เฉพาะวิศวกรรมพรีซิชั่น (ต้องผ่าน 551153 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1)
  02 เสาร์08:00-21:00B2101BC72720W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ เผ่าละออ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน ลีตน
นายประพันธ์ คัทวี
นางสาวธัญลักษณ์ อันดี
นายณัฐวุฒิ สมพงษ์
นายพลรัตน์ เบาสูงเนิน
นายอภิวัฒน์ อัศวเมฆิน
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ)
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.