551156PHYSICS-ELECTRICAL
ฟิสิกส์-ไฟฟ้า
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
หน่วยกิต4 (2-5-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 551151 หรือ
999103 หรือ
103001
รายวิชาต่อเนื่อง:551263
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 อาทิตย์13:00-17:00B2102BC40337W    
  จันทร์17:00-20:00F11F11C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน ลีตน
นางสาวธัญลักษณ์ อันดี
อาจารย์ศุภัชกาญจน์ นุชคำ
นายณรงค์ พิมพ์ปรุ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ)
  02 อาทิตย์13:00-17:00B2102BC402119W    
  อังคาร17:00-20:00F11F11C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน ลีตน
นางสาวธัญลักษณ์ อันดี
นายประพันธ์ คัทวี
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ)
  03 อาทิตย์13:00-17:00B2102BC402317W    
  พฤหัสบดี17:00-20:00F11F11C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน ลีตน
นางสาวธัญลักษณ์ อันดี
อาจารย์ศุภัชกาญจน์ นุชคำ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ)
  04 ไม่มีข้อมูล000W   CLOSED 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน ลีตน
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ปิดกลุ่มเนื่องจากไม่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2563
  05 อาทิตย์13:00-17:00B2102BC42384W    
  อาทิตย์17:00-20:00F11F11C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน ลีตน
นางสาวธัญลักษณ์ อันดี
นายณรงค์ พิมพ์ปรุ
นายประพันธ์ คัทวี
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี41-36-5
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ) เฉพาะจบ ปวส.
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.