523331SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต4 (3-3-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 523232
รายวิชาต่อเนื่อง:523332, 523423, 523480
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์13:00-16:00F11-422.SoftwareF11C61610W    
  อังคาร18:00-21:00F11-422.SoftwareF11L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ แก้วกสิ
ดร.พิชญา แก้วกสิ
นายธนพล คงเจริญสุข
นายสิทธิชัย สิริฤทธิกุลชัย
สอบประจำภาค: 3 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1135 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
3 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1138 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
3 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1139 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 นักศึกษาที่ลงทะเบียนต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
  02 จันทร์13:00-16:00F11-422.SoftwareF11C53530W    
  พุธ18:00-21:00F11-422.SoftwareF11C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ แก้วกสิ
ดร.พิชญา แก้วกสิ
นายธนพล คงเจริญสุข
นายสิทธิชัย สิริฤทธิกุลชัย
สอบประจำภาค: 3 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1135 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
3 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1138 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
3 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1139 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 นักศึกษาที่ลงทะเบียนต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.