523203PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
การแก้ปัญหาด้วยการโปรแกรม
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต2 (1-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 523101 หรือ
ENG23 1001
รายวิชาต่อเนื่อง:523232, 523232
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์13:00-17:00F11-422.SoftwareF11C70700W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.คมศัลล์ ศรีวิสุทธิ์
นางสาวดารณี ทิพย์ทอง
นายปิยวัฒน์ ศรีประเสริฐ
นายกิตติภัฎ ศรีวงษ์
นายนวพรรษ ซึ่งพรหม
นายอิศรา สร้อยสม
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 จัดสอบเองนอกตารางสอบ วันที่สอบ 6 พ.ย. 64
  02 พุธ13:00-17:00F11-422.SoftwareF11C702743W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.คมศัลล์ ศรีวิสุทธิ์
นางสาวดารณี ทิพย์ทอง
นายนวพรรษ ซึ่งพรหม
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 จัดสอบเองนอกตารางสอบ วันที่สอบ 6 พ.ย. 64
  03 พฤหัสบดี08:00-12:00F11-422.SoftwareF11C702446W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.คมศัลล์ ศรีวิสุทธิ์
นางสาวดารณี ทิพย์ทอง
นายกิตติภัฎ ศรีวงษ์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 จัดสอบเองนอกตารางสอบ วันที่สอบ 6 พ.ย. 64
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.