715304MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
การพยาบาลมารดา-ทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง
สังกัดสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์, พยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์09:00-12:00ห้องบรรยาย(OSCE)F9C40400M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์
อาจารย์ ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา วิริยะ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
  02 อังคาร09:00-12:00ห้องบรรยาย(OSCE)F9C40364M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์
อาจารย์ ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา วิริยะ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
  03 พุธ09:00-12:00ห้องบรรยาย(OSCE)F9C40400M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์
อาจารย์ ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา วิริยะ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.