535203INTERNET OF THINGS
เครือข่ายเชื่อมโยงสรรพสิ่ง
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
หน่วยกิต2 (1-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 อังคาร16:00-17:00F11-423.NetworkF11C40364M    
  อังคาร17:00-20:00F11-423.NetworkF11L      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.วิชัย ศรีสุรักษ์
นางสาวพรสวรรค์ เหม็นเณร
นายทองยศ ศรีเพ็ง
นายพีรพงษ์ พิมพ์อูบ
สอบประจำภาค: 17 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1203 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
17 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1205 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: เรียนเพิ่มเติมทุกวันอังคาร เวลา 12-13 น. ห้อง B1210
  02 พุธ16:00-17:00F11-423.NetworkF11C40373M    
  พุธ17:00-20:00F11-423.NetworkF11L      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.วิชัย ศรีสุรักษ์
นายศิวศิลป์ พรจำศิลป์
นายแสงเพ็ชร งอนชัยภูมิ
นายอำนวย ทีจันทึก
สอบประจำภาค: 17 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1203 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
17 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1205 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: เรียนเพิ่มเติมทุกวันอังคาร เวลา 12-13 น. ห้อง B1210
  03 พฤหัสบดี16:00-17:00F11-423.NetworkF11C402218W    
  พฤหัสบดี17:00-20:00F11-423.NetworkF11L      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.วิชัย ศรีสุรักษ์
นายศิวศิลป์ พรจำศิลป์
นายยศพงศ์ ไชยฤกษ์
นายสมิง เติมพรมราช
สอบประจำภาค: 17 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1203 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
17 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1205 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: เรียนเพิ่มเติมทุกวันอังคาร เวลา 12-13 น. ห้อง B1210
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.