618311INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หน่วยกิต3 (1-6-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 618304
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:30-09:30F12F12C38362M    
  อังคาร09:30-12:00F12F12L      
  อังคาร13:00-16:30F12F12C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา
สำรองสำหรับ:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-2560(2559) ชั้นปี 338-36-2
สอบประจำภาค: 5 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B3104 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาปี 3 อาชีวอนามัย เท่านั้น
  02 พฤหัสบดี08:30-09:30F12F12C38308M    
  พฤหัสบดี09:30-12:00F12F12L      
  พฤหัสบดี13:00-16:30F12F12C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ เย็นใจ
สำรองสำหรับ:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-2560(2559) ชั้นปี 338-30-8
สอบประจำภาค: 5 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B3104 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาปี 3 อาชีวอนามัย เท่านั้น
  03 ศุกร์08:30-09:30F12F12C38353M    
  ศุกร์09:30-12:00F12F12L      
  ศุกร์13:00-16:30F12F12C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีกฤษดา เพ็งอารีย์
สำรองสำหรับ:สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี 3
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี 4
38-24-14
38-11-27
สอบประจำภาค: 5 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B3104 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาปี 3-4 อาชีวอนามัย เท่านั้น
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.