618304FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL HYGIENE
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:618311, 618424
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์10:00-12:00F9341F9C60591W    
  พฤหัสบดี08:00-10:00F9341F9C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ เย็นใจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา มีวาสนา
สอบกลางภาค: 5 ก.ย. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1134 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
5 ก.ย. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1135 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
5 ก.ย. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1140 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
5 ก.ย. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1141 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 25 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1134 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
25 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1138 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
25 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1140 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
25 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1141 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
  02 จันทร์13:00-15:00F9341F9C60555W    
  พฤหัสบดี10:00-12:00F9341F9C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ เย็นใจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา มีวาสนา
สอบกลางภาค: 5 ก.ย. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1134 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
5 ก.ย. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1135 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
5 ก.ย. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1140 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
5 ก.ย. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1141 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 25 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1134 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
25 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1138 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
25 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1140 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
25 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1141 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
  03 จันทร์16:00-18:00F9341F9C60600M    
  พฤหัสบดี16:00-18:00F9341F9C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ เย็นใจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา มีวาสนา
สอบกลางภาค: 5 ก.ย. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1134 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
5 ก.ย. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1135 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
5 ก.ย. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1140 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
5 ก.ย. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1141 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 25 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1134 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
25 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1138 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
25 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1140 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
25 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1141 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.