618420NATIONAL AND INTERNATIONAL STANDARDS FOR OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
มาตรฐานระดับชาติ และสากล สำหรับระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 พฤหัสบดี09:00-12:00F9120F9C60537M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วัชรวิทูร
สอบประจำภาค: 3 พ.ย. 2563 เวลา 16:30 - 18:30 อาคาร B ห้อง B1118 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
3 พ.ย. 2563 เวลา 16:30 - 18:30 อาคาร B ห้อง B1212 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
3 พ.ย. 2563 เวลา 16:30 - 18:30 อาคาร B ห้อง B1213 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
  02 อังคาร16:00-19:00F9120F9C60591M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วัชรวิทูร
สอบประจำภาค: 3 พ.ย. 2563 เวลา 16:30 - 18:30 อาคาร B ห้อง B1118 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
3 พ.ย. 2563 เวลา 16:30 - 18:30 อาคาร B ห้อง B1212 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
3 พ.ย. 2563 เวลา 16:30 - 18:30 อาคาร B ห้อง B1213 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
  03 ศุกร์09:00-12:00F9120F9C60600W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วัชรวิทูร
สอบประจำภาค: 3 พ.ย. 2563 เวลา 16:30 - 18:30 อาคาร B ห้อง B1118 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
3 พ.ย. 2563 เวลา 16:30 - 18:30 อาคาร B ห้อง B1212 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
3 พ.ย. 2563 เวลา 16:30 - 18:30 อาคาร B ห้อง B1213 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.