618421ERGONOMICS
การยศาสตร์
สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 110206 หรือ
110207 หรือ
SCI15 2101
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 พุธ17:00-20:00B5209B2C61583M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์
สอบกลางภาค: 5 ก.ย. 2562 เวลา 17:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B1140 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
5 ก.ย. 2562 เวลา 17:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B1214 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 22 ต.ค. 2562 เวลา 16:30 - 18:30 อาคาร B ห้อง B1118 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
22 ต.ค. 2562 เวลา 16:30 - 18:30 อาคาร B ห้อง B1215 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
  02 พฤหัสบดี12:00-15:00F9120F9C60600M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์
สอบกลางภาค: 5 ก.ย. 2562 เวลา 17:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B1140 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
5 ก.ย. 2562 เวลา 17:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B1214 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 22 ต.ค. 2562 เวลา 16:30 - 18:30 อาคาร B ห้อง B1118 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
22 ต.ค. 2562 เวลา 16:30 - 18:30 อาคาร B ห้อง B1134 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
22 ต.ค. 2562 เวลา 16:30 - 18:30 อาคาร B ห้อง B1215 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.