536344PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิต
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมยานยนต์
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 536304
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์13:00-16:00F11F11C55550M    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกิจ รูปขันธ์
นายเตชินท์ สีห์ชัยพัฒน์
นายวีระยุทธ ชาตะสุวัจนานนท์
นายศรานนท์ สาเมาะบาซา
นางสาวธนาภรณ์ ตลิ่งไธสง
นายกสิวัฒน์ ไชยสิทธิ์
นายวิษณุพงศ์ ตะเคียน
นายโชติช่วง พรหมบุตร
นายกฤษฎา แก่นดีลัง
นางสาวมณฑิยา นิยม
นางสาวรุ่งอรุณ สิงห์สังข์
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี51-50-1
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
  02 ศุกร์09:00-12:00F11F11C54531M    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกิจ รูปขันธ์
นายเตชินท์ สีห์ชัยพัฒน์
นายวีระยุทธ ชาตะสุวัจนานนท์
นายศรานนท์ สาเมาะบาซา
นางสาวธนาภรณ์ ตลิ่งไธสง
นายกสิวัฒน์ ไชยสิทธิ์
นายวิษณุพงศ์ ตะเคียน
นายโชติช่วง พรหมบุตร
นายกฤษฎา แก่นดีลัง
นางสาวมณฑิยา นิยม
นางสาวรุ่งอรุณ สิงห์สังข์
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี51-49-2
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.