529435POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลังและการขับเคลื่อน
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้า
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 529208 และ 529209
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์09:00-12:00F11-310F11C36360M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร ณรงค์ฤทธิ์
นายณรงค์เดช ดึงกระโทก
นายภูษิต โภคาเพ็ชร
นายประพันธ์ คัทวี
นางสาวปทุมพร วงศ์ใหญ่
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ให้นศ.เข้าเรียนในคาบแรกหากไม่เข้าเรียนจะถอนโดยอาจารย์ประจำวิชา
  02 จันทร์17:00-20:00F11-310F11C36360M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร ณรงค์ฤทธิ์
นายณรงค์เดช ดึงกระโทก
นายภูษิต โภคาเพ็ชร
นายประพันธ์ คัทวี
นางสาวปทุมพร วงศ์ใหญ่
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ให้นศ.เข้าเรียนในคาบแรกหากไม่เข้าเรียนจะถอนโดยอาจารย์ประจำวิชา
  03 อังคาร17:00-20:00F11-310F11C35350M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร ณรงค์ฤทธิ์
นายฐานันดร์ ตรงใจ
นางสาวมณีรัตน์ ผดุงศิลป์
นายเกื้อกูล กองกาญจนะ
นางสาวธัญลักษณ์ อันดี
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ให้นศ.เข้าเรียนในคาบแรกหากไม่เข้าเรียนจะถอนโดยอาจารย์ประจำวิชา
  04 พุธ17:00-20:00F11-310F11C36360M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร ณรงค์ฤทธิ์
นายฐานันดร์ ตรงใจ
นางสาวมณีรัตน์ ผดุงศิลป์
นายเกื้อกูล กองกาญจนะ
นางสาวธัญลักษณ์ อันดี
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ให้นศ.เข้าเรียนในคาบแรกหากไม่เข้าเรียนจะถอนโดยอาจารย์ประจำวิชา
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.