573601GRADUATE SEMINAR
สัมมนา
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโยธา ขนส่ง และทรัพยากรธรณี
หน่วยกิต1 (0-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2559 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาโท
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 พฤหัสบดี13:00-16:00B5205B2C1082W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.วชรภูมิ เบญจโอฬาร
สำรองสำหรับ:สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทุกชั้นปี
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทุกชั้นปี
15-0-15
15-8-7
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตร พ.ศ. 2558 สำหรับวิศวกรรมโยธา
  02 จันทร์08:00-12:00F9329F9C1019M    
อาจารย์: ศาสตราจารย์ ดร.วัฒนวงศ์ รัตนวราห
สำรองสำหรับ:สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทุกชั้นปี
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทุกชั้นปี
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทุกชั้นปี
15-0-15
15-0-15
15-1-14
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตร พ.ศ. 2558 สำหรับวิศวกรรมขนส่ง เรียนเพิ่มเติมทุกวันศุกร์ เวลา 08.00-12.00 น. ห้อง B1202
  03 พฤหัสบดี13:00-16:00B5206B2C1037M    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์
สำรองสำหรับ:สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทุกชั้นปี
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทุกชั้นปี
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทุกชั้นปี
15-3-12
15-0-15
15-0-15
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตร พ.ศ. 2558 สำหรับวิศวกรรมธรณี
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.