530601RESEARCH METHODOLOGY
ระเบียบวิธีวิจัย
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต2 (2-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2558 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาโท
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ไม่มีข้อมูล1064W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.วชรภูมิ เบญจโอฬาร
รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล จิรวัชรเดช
อาจารย์อรรณพ ประวัติวงศ์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ตารางสอนตามอาจารย์ผู้สอนกำหนด
  02 พุธ13:00-15:00F9332F9C1055W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.วชรภูมิ เบญจโอฬาร
ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข
ศาสตราจารย์ ดร.อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพจน์ ตันเส็ง
สอบประจำภาค:
  03 ไม่มีข้อมูล000W   CLOSED 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.วชรภูมิ เบญจโอฬาร
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ มีสวัสดิ์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ปิดกลุ่มไม่มีนศ.ลงทะเบียน
  04 ไม่มีข้อมูล000W   CLOSED 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.วชรภูมิ เบญจโอฬาร
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ปิดกลุ่มไม่มีนศ.ลงทะเบียน
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.