529303ELECTRICAL MACHINES LABORATORY I
ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้า
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 529209
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์15:00-18:00F11-306F11L37631M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเรือง มะรังศรี
นายณัฐฐศรัณฐ์ วัชรบรรจง
Mr.UDOUM CHHOR
นายณัฐพล ชาติสุข
นายพินิจ วงศ์เดช
นายนิธิกร จันทร์หัวโทน
นายอภิชัย โรจน์วงษ์วิริยะ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
  02 อังคาร15:00-18:00F11-306F11L37433W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเรือง มะรังศรี
Mr.UDOUM CHHOR
นายณัฐพล ชาติสุข
นายพินิจ วงศ์เดช
นายนิธิกร จันทร์หัวโทน
นายอภิชัย โรจน์วงษ์วิริยะ
นางสาวณัฐธยาน์ ยาแก้ว
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
  03 พุธ15:00-18:00F11-306F11L37136W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเรือง มะรังศรี
นายณัฐฐศรัณฐ์ วัชรบรรจง
นายพลรัตน์ เบาสูงเนิน
นายพินิจ วงศ์เดช
นายนิธิกร จันทร์หัวโทน
นายอภิชัย โรจน์วงษ์วิริยะ
Mr.ASHOK PAUDEL
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
  04 พฤหัสบดี15:00-18:00F11-306F11C36234W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเรือง มะรังศรี
นายณัฐพล ชาติสุข
นางสาวจุฑาทิพย์ กล้าสงคราม
นายบัณริ เข็มกลัดมุกต์
นายกษมา รุ่งรัตน์ธวัชชัย
นางสาวณัฐธยาน์ ยาแก้ว
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.