529403CONTROL SYSTEMS LABORATORY
ปฏิบัติการระบบควบคุม
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้า
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 529301 หรือ
529301
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์09:00-12:00F11-322F11C32320M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ขวัญอ่อน
นายเกื้อกูล กองกาญจนะ
นางสาวจุฑาทิพย์ กล้าสงคราม
นายถาวร หินซุย
นางสาวธัญลักษณ์ อันดี
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ให้นศ.ทุกคนเข้าเรียนในคาบแรกและเอกสารคู่มือปฏิบัติการมีจำหน่ายที่บรรณสารฯ
  02 จันทร์13:00-16:00F11-322F11C32293M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ขวัญอ่อน
นายเกื้อกูล กองกาญจนะ
นางสาวจุฑาทิพย์ กล้าสงคราม
นายถาวร หินซุย
นายพีรวุฒิ รัตนชัย
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ให้นศ.ทุกคนเข้าเรียนในคาบแรกและเอกสารคู่มือปฏิบัติการมีจำหน่ายที่บรรณสารฯ
  03 จันทร์17:00-20:00F11-322F11C32311M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ขวัญอ่อน
นางสาวมณีรัตน์ ผดุงศิลป์
นางสาวจุฑาทิพย์ กล้าสงคราม
นายอาติยะ โสภารักษ์
นายพีรวุฒิ รัตนชัย
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ให้นศ.ทุกคนเข้าเรียนในคาบแรกและเอกสารคู่มือปฏิบัติการมีจำหน่ายที่บรรณสารฯ
  04 อังคาร13:00-16:00F11-322F11C32320M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ขวัญอ่อน
นางสาวมณีรัตน์ ผดุงศิลป์
นางสาวชลิตา จบสูงเนิน
นายอาติยะ โสภารักษ์
นางสาวธัญลักษณ์ อันดี
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ให้นศ.ทุกคนเข้าเรียนในคาบแรกและเอกสารคู่มือปฏิบัติการมีจำหน่ายที่บรรณสารฯ
  05 อังคาร17:00-20:00F11-322F11C32311M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ขวัญอ่อน
นางสาวปทุมพร วงศ์ใหญ่
นางสาวชลิตา จบสูงเนิน
นายอธิษฐ์ รุ่งเจริญ
นายเชาวลิต คิดถูก
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ให้นศ.ทุกคนเข้าเรียนในคาบแรกและเอกสารคู่มือปฏิบัติการมีจำหน่ายที่บรรณสารฯ
  06 พุธ13:00-16:00F11-322F11C32311M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ขวัญอ่อน
นางสาวปทุมพร วงศ์ใหญ่
นางสาวชลิตา จบสูงเนิน
นายเชาวลิต คิดถูก
นายอธิษฐ์ รุ่งเจริญ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ให้นศ.ทุกคนเข้าเรียนในคาบแรกและเอกสารคู่มือปฏิบัติการมีจำหน่ายที่บรรณสารฯ
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.