529294ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้า
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 529292
รายวิชาเทียบเท่า:529294, 583294
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์13:00-16:00F11-317F11L35350M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์
นางสาวธัญลักษณ์ อันดี
นายชาตรี ชวนะนรเศรษฐ์
นายสถิต ฉิมพลี
Mr.NIKHIL JADEN NAIDOO
นายอรรถพล ชอบงาน
นางสุวิมล รัตนจันทร์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ให้นักศึกษาเขากลุ่มเฟส 529294-1/2564-LabEE
  02 อังคาร13:00-16:00F11-317F11C31310M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์
นายกสิณพจน์ ทองประวัติสิริ
นายอรรถพล ชอบงาน
นายเกื้อกูล กองกาญจนะ
Mr.NIKHIL JADEN NAIDOO
นายวีรภัทร คำพันธ์
นายพลรัตน์ เบาสูงเนิน
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ให้นักศึกษาเขากลุ่มเฟส 529294-1/2564-LabEE
  03 อังคาร17:00-20:00F11-317F11C35350W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์
นางสาวธัญลักษณ์ อันดี
นายชาตรี ชวนะนรเศรษฐ์
นายเกื้อกูล กองกาญจนะ
นายวีรภัทร คำพันธ์
นายพลรัตน์ เบาสูงเนิน
Mr.NIKHIL JADEN NAIDOO
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี31-30-1
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ให้นักศึกษาเขากลุ่มเฟส 529294-1/2564-LabEE
  04 พุธ13:00-16:00F11-317F11L14140M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์
นางสาวธัญลักษณ์ อันดี
นายศุภณัฐ เลาหวิโรจน์
นางสาวประกายเพชร ม่วงเขียว
นางสาวปณิดา หาญรบ
นายบัณริ เข็มกลัดมุกต์
นายภานุวัฒน์ แข็งแรง
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ให้นักศึกษาเขากลุ่มเฟส 529294-1/2564-LabEE
  05 พฤหัสบดี13:00-16:00F11-317F11C28280W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์
นายกสิณพจน์ ทองประวัติสิริ
นายชาตรี ชวนะนรเศรษฐ์
นางสาวประกายเพชร ม่วงเขียว
นางสาวปณิดา หาญรบ
นายบัณริ เข็มกลัดมุกต์
นายภานุวัฒน์ แข็งแรง
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ให้นักศึกษาเขากลุ่มเฟส 529294-1/2564-LabEE
  06 พุธ17:00-20:00F11-317F11C29272W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์
นายกสิณพจน์ ทองประวัติสิริ
นายศุภณัฐ เลาหวิโรจน์
นางสาวศรุตา หวานสูงเนิน
นายธวิน อุดมกิจปัญญา
นายกองทุน กฤษณสุวรรณ
นายวิสุทธิพงษ์ ซื่อชญาณ์ภักษ์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ให้นักศึกษาเขากลุ่มเฟส 529294-1/2564-LabEE
  07 จันทร์17:00-20:00F11-317F11C39390W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์
นายกสิณพจน์ ทองประวัติสิริ
นายชาตรี ชวนะนรเศรษฐ์
นางสาวศรุตา หวานสูงเนิน
นายธวิน อุดมกิจปัญญา
นายกองทุน กฤษณสุวรรณ
นายวิสุทธิพงษ์ ซื่อชญาณ์ภักษ์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ให้นักศึกษาเขากลุ่มเฟส 529294-1/2564-LabEE
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.