529294ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้า
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 529292
รายวิชาเทียบเท่า:529294, 583294
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์13:00-16:00F11-317F11L481929M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์
นายชาตรี ชวนะนรเศรษฐ์
นายกษมา รุ่งรัตน์ธวัชชัย
นายรัฐพล โพธิ์สังข์
นางสาวธัญลักษณ์ อันดี
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ให้เข้าเรียนในคาบแรกและเตรียมเอกสารการเรียนไปด้วย
  02 ไม่มีข้อมูล000M   CLOSED 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ปิดเนื่องจากไม่มีนศ.ลงทะเบียนเรียน ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562
  03 อังคาร13:00-16:00F11-317F11C482325W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์
นายชาตรี ชวนะนรเศรษฐ์
นายเกื้อกูล กองกาญจนะ
นายรัฐพล โพธิ์สังข์
นายกษมา รุ่งรัตน์ธวัชชัย
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ให้เข้าเรียนในคาบแรกและเตรียมเอกสารการเรียนไปด้วย
  04 อังคาร17:00-20:00F11-317F11L48444M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์
นางสาวธัญลักษณ์ อันดี
นางสาวพรรุจี บุหรัน
นายจักรพันธ์ วงศ์หล่ำ
นายนิธิวัฒน์ เศรษฐวงค์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ให้เข้าเรียนในคาบแรกและเตรียมเอกสารการเรียนไปด้วย
  05 ไม่มีข้อมูล000W   CLOSED 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ปิดเนื่องจากไม่มีนศ.ลงทะเบียนเรียน ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562
  06 พุธ17:00-20:00F11-317F11C483315W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์
นางสาวธัญลักษณ์ อันดี
นางสาวจุฑาทิพย์ กล้าสงคราม
นายจักรพันธ์ วงศ์หล่ำ
นายรัฐพล โพธิ์สังข์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ให้เข้าเรียนในคาบแรกและเตรียมเอกสารการเรียนไปด้วย
  07 พฤหัสบดี13:00-16:00F11-317F11L48399W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์
นายชาตรี ชวนะนรเศรษฐ์
นายจักรพันธ์ วงศ์หล่ำ
นางสาวชลิตา จบสูงเนิน
นายนิธิวัฒน์ เศรษฐวงค์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ให้เข้าเรียนในคาบแรกและเตรียมเอกสารการเรียนไปด้วย
  08 พฤหัสบดี17:00-20:00F11-317F11C48435M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์
นายเกื้อกูล กองกาญจนะ
นางสาวพรรุจี บุหรัน
นางสาวจุฑาทิพย์ กล้าสงคราม
นางสาวชลิตา จบสูงเนิน
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ให้เข้าเรียนในคาบแรกและเตรียมเอกสารการเรียนไปด้วย
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.