529294ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้า
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 529292
รายวิชาเทียบเท่า:529294, 583294
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-16:00F11-317F11L48480M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์
นายชาตรี ชวนะนรเศรษฐ์
นางสาวธัญลักษณ์ อันดี
นางสาวนันทิชา ธนาคุณ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ให้นักศึกษาเข้าเรียนทุกคนในคาบแรกและใส่ชุดปฏิบัติการและให้เอาคู่มือปฏิบัติการมาด้วย
  02 จันทร์17:00-20:00F11-317F11L48435M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์
นางสาวปทุมพร วงศ์ใหญ่
นางสาวจุฑาทิพย์ กล้าสงคราม
นายกษมา รุ่งรัตน์ธวัชชัย
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ให้นักศึกษาเข้าเรียนทุกคนในคาบแรกและใส่ชุดปฏิบัติการและให้เอาคู่มือปฏิบัติการมาด้วย
  03 อังคาร13:00-16:00F11-317F11C48480W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์
นายชาตรี ชวนะนรเศรษฐ์
นางสาวธัญลักษณ์ อันดี
นายรัฐพล โพธิ์สังข์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ให้นักศึกษาเข้าเรียนทุกคนในคาบแรกและใส่ชุดปฏิบัติการและให้เอาคู่มือปฏิบัติการมาด้วย
  04 อังคาร17:00-20:00F11-317F11L482325M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์
นางสาวพรรุจี บุหรัน
นางสาวนันทิชา ธนาคุณ
นางสาวนัชพร สุตพรหม
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ให้นักศึกษาเข้าเรียนทุกคนในคาบแรกและใส่ชุดปฏิบัติการและให้เอาคู่มือปฏิบัติการมาด้วย
  05 พุธ13:00-16:00F11-317F11C48399W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์
นายชาตรี ชวนะนรเศรษฐ์
นางสาวธัญลักษณ์ อันดี
นายรัฐพล โพธิ์สังข์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ให้นักศึกษาเข้าเรียนทุกคนในคาบแรกและใส่ชุดปฏิบัติการและให้เอาคู่มือปฏิบัติการมาด้วย
  06 พุธ17:00-20:00F11-317F11C48480W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์
นางสาวพรรุจี บุหรัน
นางสาวจุฑาทิพย์ กล้าสงคราม
นางสาวนัชพร สุตพรหม
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ให้นักศึกษาเข้าเรียนทุกคนในคาบแรกและใส่ชุดปฏิบัติการและให้เอาคู่มือปฏิบัติการมาด้วย
  07 ไม่มีข้อมูล000W   CLOSED 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ปิดรายวิชา เพราะไม่มีนักศึกษาลงทะเบียน ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2561
  08 พฤหัสบดี17:00-20:00F11-317F11C48417M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์
นางสาวพรรุจี บุหรัน
นายกษมา รุ่งรัตน์ธวัชชัย
นายศิลทัศน์ ขจรสมบัติ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ให้นักศึกษาเข้าเรียนทุกคนในคาบแรกและใส่ชุดปฏิบัติการและให้เอาคู่มือปฏิบัติการมาด้วย
  09 ไม่มีข้อมูล000M   CLOSED 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ปิดรายวิชา เพราะไม่มีนักศึกษาลงทะเบียน ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2561
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.