617340AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
ปฏิบัติการมลพิษอากาศ เสียง และการควบคุม
สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์, อนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต2 (0-6-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 617339 หรือ
CO 617339
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์13:00-16:00F9131F9C30300M    
  อังคาร13:00-16:00Lab_Com2BL      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.นเรศ เชื้อสุวรรณ
สอบกลางภาค: 4 ก.พ. 2564 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1138 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
4 ก.พ. 2564 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1139 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 10 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1123 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
10 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1125 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
  02 จันทร์13:00-16:00F9131F9C30300M    
  ศุกร์13:00-16:00Lab_Com4BL      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.นเรศ เชื้อสุวรรณ
สอบกลางภาค: 4 ก.พ. 2564 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1138 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
4 ก.พ. 2564 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1139 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 10 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1123 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
10 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1125 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
  03 จันทร์13:00-16:00F9131F9C35323M    
  พฤหัสบดี13:00-16:00Lab_Com2BL      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.นเรศ เชื้อสุวรรณ
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี31-30-1
สอบกลางภาค: 4 ก.พ. 2564 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1138 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
4 ก.พ. 2564 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1139 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 10 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1123 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
10 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1125 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.