618413INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
การส่งเสริมและการบริการสุขภาพในงานอุตสาหกรรม
สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หน่วยกิต2 (1-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 618343
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 อังคาร16:00-17:00F9131F9C503614W    
  พุธ13:00-16:00F12-202AF12L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์
สอบกลางภาค: 19 ก.ย. 2561 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1206 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
19 ก.ย. 2561 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B3104 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 5 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร F9 ห้อง F9131 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
5 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร F9 ห้อง F9341 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
  02 อังคาร17:00-18:00F9131F9C54522W    
  พฤหัสบดี09:00-12:00F12-202AF12L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์
สอบกลางภาค: 19 ก.ย. 2561 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1206 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
19 ก.ย. 2561 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B3104 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 5 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร F9 ห้อง F9131 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
5 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร F9 ห้อง F9341 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
  03 อังคาร18:00-19:00F9131F9C50500W    
  พฤหัสบดี13:00-16:00F12-202AF12L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์
สอบกลางภาค: 19 ก.ย. 2561 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1206 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
19 ก.ย. 2561 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B3104 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 5 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร F9 ห้อง F9131 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
5 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร F9 ห้อง F9341 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.