618409RESEARCH METHODOLOGY IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
ระเบียบวิธีวิจัยทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หน่วยกิต2 (1-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 617335
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 พฤหัสบดี08:00-12:00F9341F9C40391M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา มีวาสนา
สอบกลางภาค: 11 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1202 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
11 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1203 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
11 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1205 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 2 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1120 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
2 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1140 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
2 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1141 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
  02 จันทร์08:00-12:00F9341F9C40373M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา มีวาสนา
สอบกลางภาค: 11 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1202 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
11 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1203 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
11 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1205 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 2 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1120 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
2 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1140 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
2 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1141 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
  03 จันทร์13:00-17:00F9341F9C41410M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา มีวาสนา
สอบกลางภาค: 11 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1202 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
11 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1203 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
11 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1205 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 2 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1120 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
2 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1140 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
2 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1141 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.