617482SEMINAR / SPECIAL PROBLEMS ON ENVIRONMENTAL PROBLEM
สัมมนา / ปัญหาพิเศษ ปัญหาสิ่งแวดล้อม
สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์, อนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-16:00B5201B2C30255M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิต ชาญชิตปรีชา
อาจารย์นลิน สิทธิธูรณ์
อาจารย์ ดร.วีณา รองจะโปะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์
สอบประจำภาค: 2 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1140 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
2 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1141 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
  02 จันทร์13:00-16:00B5202B2C35350M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิต ชาญชิตปรีชา
อาจารย์นลิน สิทธิธูรณ์
อาจารย์ ดร.วีณา รองจะโปะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์
สอบประจำภาค: 2 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1140 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
2 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1141 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
  03 จันทร์13:00-16:00F9345F9C30291W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิต ชาญชิตปรีชา
อาจารย์นลิน สิทธิธูรณ์
อาจารย์ ดร.วีณา รองจะโปะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์
สอบประจำภาค: 2 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1140 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
2 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1141 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.