617413ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์, อนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต4 (3-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 617102
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์13:00-16:00B5203B2C35350M    
  พุธ09:00-12:00F9341F9C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิต ชาญชิตปรีชา
รองศาสตราจารย์ ดร.นเรศ เชื้อสุวรรณ
สอบกลางภาค: 15 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B3103 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 3 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1205 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
3 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1207 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
  02 จันทร์13:00-16:00B5203B2C30228W    
  พุธ13:00-16:00F9341F9C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิต ชาญชิตปรีชา
รองศาสตราจารย์ ดร.นเรศ เชื้อสุวรรณ
สอบกลางภาค: 15 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B3103 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 3 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1205 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
3 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1207 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
  03 จันทร์13:00-16:00B5203B2C35341W    
  พุธ09:00-12:00F9345F9C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิต ชาญชิตปรีชา
รองศาสตราจารย์ ดร.นเรศ เชื้อสุวรรณ
สอบกลางภาค: 15 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B3103 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 3 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1205 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
3 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1207 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.