617412RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
ระเบียบวิธีวิจัยทางอนามัยสิ่งแวดล้อม
สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์, อนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต2 (1-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:โดยความเห็นชอบของสาขาฯ
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร12:00-13:00F9131F9C31310M    
  อังคาร13:00-16:00Lab Com13:F7COM3F7L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิต ชาญชิตปรีชา
สอบประจำภาค: 1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1120 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1215 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
  02 อังคาร12:00-13:00F9131F9C33330W    
  อังคาร13:00-16:00Lab Com13:F7COM3F7L      
  อังคาร13:00-16:00B5204B2C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิต ชาญชิตปรีชา
สอบประจำภาค: 1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1120 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1215 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
  03 อังคาร12:00-13:00F9131F9C50473W    
  พุธ13:00-16:00Lab Com13:F7COM3F7L      
  พุธ12:00-15:00Lab_Com6B2C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิต ชาญชิตปรีชา
สอบประจำภาค: 1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1120 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
1 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1215 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.