114490PRE-COOPERATIVE EDUCATION
เตรียมสหกิจศึกษา
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต1 (1-0-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:นักศึกษาต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือโดยความเห็นชอบของผู้รับผิดชอบรายวิชา
รายวิชาต่อเนื่อง:114491, 114491, 114492, CWI01 4101
รายวิชาเทียบเท่า:114490, CWI01 4100
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 พฤหัสบดี16:00-18:00B5101B2C502327W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข
นายอุดมศักดิ์ บัวสำราญ
สอบประจำภาค:
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.