430201ENGINEERING STATICS
สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 105101 หรือ
105101 หรือ
105101
รายวิชาต่อเนื่อง:402203, 410202, 410211, 410350, 421322, 421322, 425203, 426412, 430211, 430251
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์10:00-12:00B5101B2C50248W    
  อังคาร10:00-12:00B3103BC      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ
สอบกลางภาค: 19 พ.ค. 2561 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1138 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 28 มิ.ย. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1141 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
  02 ไม่มีข้อมูล000W   CLOSED 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียาพร โกษา
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ปิดไม่มีนศ.ลงทะเบียน ณ 5 เม.ย. 61
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.