618349INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม
สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 402104 หรือ
425101
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2558 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร10:00-12:00F9341F9C52520W    
  อังคาร13:00-16:00F9F9L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา

สอบกลางภาค: 29 เม.ย. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1135 29 เม.ย. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1138
สอบประจำภาค: 10 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1140
10 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1141
  02 พุธ10:00-12:00F9341F9C48399W    
  พุธ13:00-16:00F9F9L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา

สอบกลางภาค: 29 เม.ย. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1135 29 เม.ย. 2559 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1138
สอบประจำภาค: 10 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1140
10 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1141
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.