618343OCCUPATIONAL MEDICINE
อาชีวเวชศาสตร์
สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:618413, 618453
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2559 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ13:00-15:00F9341F9C60582M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วัชรวิทูร

สอบกลางภาค: 3 พ.ค. 2560 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1122 (Active L) 3 พ.ค. 2560 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B3104
สอบประจำภาค: 22 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1205
22 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1206
22 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1207
  02 พฤหัสบดี13:00-15:00F9341F9C60582M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วัชรวิทูร

สอบกลางภาค: 3 พ.ค. 2560 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1122 (Active L) 3 พ.ค. 2560 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B3104
สอบประจำภาค: 22 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1205
22 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1206
22 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1207
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.