539201INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
การวัดและเครื่องมือวัดสำหรับวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยกิต5 (4-3-14)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์10:00-12:00B1214BC39381W    
  จันทร์13:00-15:00B2102BC      
  พุธ13:00-16:00F11-301F11L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ สันทาลุนัย
นายภควันต์ ทะสังขา
นายคชาภรณ์ หล่าธรรม
นายอดิศักดิ์ รัตนน้ำล้อม
นายยุทธนา ลีนาเพ็ชร
นางสาววรามณี เนตรพฤษรัตน์
นายคณุตม์ เทพสถิตย์ศิลป์
Mr.JORDAN HAKIM HOSSEA
สอบประจำภาค: 2 พ.ย. 2563 เวลา 16:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B2104 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
  02 จันทร์10:00-12:00B1214BC38380W    
  จันทร์13:00-15:00B2102BC      
  อังคาร15:00-18:00F11-301F11L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ สันทาลุนัย
นายภควันต์ ทะสังขา
นายคชาภรณ์ หล่าธรรม
นายอดิศักดิ์ รัตนน้ำล้อม
นายยุทธนา ลีนาเพ็ชร
นางสาววรามณี เนตรพฤษรัตน์
นายคณุตม์ เทพสถิตย์ศิลป์
Mr.JORDAN HAKIM HOSSEA
สอบประจำภาค: 2 พ.ย. 2563 เวลา 16:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B2104 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
  03 จันทร์10:00-12:00B1214BC38371W    
  จันทร์13:00-15:00B2102BC      
  อังคาร09:00-12:00F11-301F11L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ สันทาลุนัย
นายภควันต์ ทะสังขา
นายคชาภรณ์ หล่าธรรม
นายอดิศักดิ์ รัตนน้ำล้อม
นายยุทธนา ลีนาเพ็ชร
นางสาววรามณี เนตรพฤษรัตน์
นายคณุตม์ เทพสถิตย์ศิลป์
Mr.JORDAN HAKIM HOSSEA
สอบประจำภาค: 2 พ.ย. 2563 เวลา 16:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B2104 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.