539201INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
การวัดและเครื่องมือวัดสำหรับวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยกิต5 (4-3-14)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 ไม่มีข้อมูล000W   CLOSED 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ สันทาลุนัย
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สาขาวิชาแจ้งปิด อว 7414(16)/43 ลว. 25 ก.ค. 62
  02 จันทร์13:00-17:00B5209B2C45441W    
  พุธ13:00-16:00F11-301F11C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ สันทาลุนัย
นายอรรถพล ฟุ้งเกียรติไพบูลย์
นายยุทธนา ลีนาเพ็ชร
นางสาววรามณี เนตรพฤษรัตน์
สอบประจำภาค: 22 ต.ค. 2562 เวลา 16:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง B1129 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.