551262ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
หน่วยกิต8 (4-9-17)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 551153 หรือ
103101 หรือ
103101 หรือ
SCI03 1001
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์17:00-21:00F11-306F11C452916W    
  จันทร์17:00-21:00F11-320F11C      
  อังคาร17:00-21:00F11-306F11C      
  อังคาร17:00-21:00F11-320F11C      
  พุธ17:00-20:00B1214BC      
  จันทร์17:00-21:00B1215BC      
  อังคาร17:00-21:00B1213BC      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ เผ่าละออ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน ลีตน
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สหวิทยาการ)
  02 พฤหัสบดี17:00-21:00F11-306F11C452421W    
  พฤหัสบดี17:00-21:00F11-320F11C      
  ศุกร์17:00-21:00F11-306F11C      
  ศุกร์17:00-21:00F11-320F11C      
  พุธ17:00-20:00B1214BC      
  จันทร์17:00-21:00B1215BC      
  อังคาร17:00-21:00B1213BC      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ เผ่าละออ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ปิดรายวิชาไม่มีนักศึกษาลงทะเบียน ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563 และสาขาวิชาแจ้งเปิด อว 7414/1083 ลว. 15 เม.ย. 63
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.