621702BASIC AND CLINICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์, เวชศาสตร์ปริวรรต
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาโท
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี13:00-16:00F9345F9C1064W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีศักดิ์ ทองทวี
รองศาสตราจารย์ เทคนิคการแพทย์ ดร.กระจ่าง ตลับนิล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรทิพย์ นิ่มขุนทด
อาจารย์ ดร.กัญญารัตน์ ถึงอินทร์
อาจารย์ นายแพทย์ ดร.บัณฑิต อัศวฤทธิไกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.ชวบูลย์ เดชสุขุม
ดร.วรีพร วัฒนาวงศ์ดอน
อาจารย์ ดร.ธีรยา สีมาวรานนท์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 (นานาชาติ)
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.