535315PRECISION MEASUREMENT LABORATORY
ปฏิบัติการวัดละเอียด
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 535305 และ 535306
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร09:00-12:00F11F11C40346M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวนัช บุ่งสุด
นายอรรถสิทธิ์ เวียงคำ
นายกชรวิศ หลำคำ
นางสาวศิรรัตน์ นิตย์กระโทก
นางสาวณัฏฐ์จิรา ศิริธนพงศ์ภัค
สอบประจำภาค: 13 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1205 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
13 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1211 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับปรับปรุง พ.ศ. 2560
  02 พุธ09:00-12:00F11F11C41383M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวนัช บุ่งสุด
นางสาวศิรรัตน์ นิตย์กระโทก
นางสาวภูริชญา โภคสวัสดิ์
นายพงศ์สิน จิระพิพัฒนาพร
นายกชรวิศ หลำคำ
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี36-32-4
สอบประจำภาค: 13 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1205 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
13 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1211 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับปรับปรุง พ.ศ. 2560
  03 พฤหัสบดี09:00-12:00F11F11C40328M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวนัช บุ่งสุด
นายพงศ์สิน จิระพิพัฒนาพร
นางสาวภูริชญา โภคสวัสดิ์
นางสาวศิรรัตน์ นิตย์กระโทก
นางสาวณัฏฐ์จิรา ศิริธนพงศ์ภัค
สอบประจำภาค: 13 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1205 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
13 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1211 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับปรับปรุง พ.ศ. 2560
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.