535207WORK STUDY
การศึกษาการทำงาน
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2560 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ09:00-12:00F9345F9C604713W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญชลา สุดตาชาติ
สอบกลางภาค: 18 ม.ค. 2561 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B3104 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 7 มี.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B3103 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
  02 ศุกร์12:00-15:00B1141BC61610W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญชลา สุดตาชาติ
สอบกลางภาค: 18 ม.ค. 2561 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B3104 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 7 มี.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B3103 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: เรียนเพิ่มเติมทุกวันศุกร์ เวลา 15.00-16.00 น. ห้อง B1141
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.