716313ENGLISH IN NURSING PROFESSIONAL I
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพพยาบาล 1
สังกัดสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์, พยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-16:00F9113F9C25241M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรณี อนุสนธิ
อาจารย์ ดร.กชกร เพียซ้าย
อาจารย์ภัทรภร สฤษชสมบัติ
สอบประจำภาค: 7 มี.ค. 2565 เวลา 16:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง N
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตร พ.ศ. 2560
  02 จันทร์13:00-16:00F9341F9C25232M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรณี อนุสนธิ
อาจารย์ ดร.กชกร เพียซ้าย
อาจารย์ภัทรภร สฤษชสมบัติ
สอบประจำภาค: 7 มี.ค. 2565 เวลา 16:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง N
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตร พ.ศ. 2560
  03 จันทร์13:00-16:00F9120F9C25223M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรณี อนุสนธิ
อาจารย์ ดร.กชกร เพียซ้าย
อาจารย์ภัทรภร สฤษชสมบัติ
สอบประจำภาค: 7 มี.ค. 2565 เวลา 16:30 - 19:30 อาคาร B ห้อง N
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตร พ.ศ. 2560
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.