335352FOOD QUALITY CONTROL
การควบคุมคุณภาพอาหาร
สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร, เทคโนโลยีอาหาร
หน่วยกิต4 (3-3-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 335331 และ 335351
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชาต่อเนื่อง:335452, 335481
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 อังคาร09:00-12:00F9345F9C30246M    
  ศุกร์09:00-12:00F3F3C      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม
อาจารย์ ดร.ไตรภพ พาหอม
นางสาววัชราภรณ์ ทุมเมืองปัก
สอบกลางภาค: 24 ธ.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1114 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 11 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1202 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.